Prores Rzeszów Logo
Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

„Podkarpacka akademia kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego”

Wartość projektu: 820 466,25 zł
Dofinansowanie projektu: 82 046,62 zł
Projekt UE logotypy

Informacje o projekcie:

Projekt „Podkarpacka akademia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego” realizowany przez Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki, ul. Staroniwska 175, lok. 1, 35-101 Rzeszów, nr RPPK.07.01.00-18-0101/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7. 1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 31.10.2023

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego

Wartość projektu: 820 466,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 697 396,31 zł

Cel główny projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 30 osób bezrobotnych oraz 20 osób biernych zawodowo, którego efektem będzie podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia po opuszczeniu programu przez co najmniej 48 osób do 31.10.2023 r., przez objęcie uczestników projektu kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym:

a) indywidualne wsparcie doradcze prowadzące do ustalenia ścieżki rozwoju zawodowego wraz z opracowaniem IPD [Indywidualnego Planu Działania];

b) grupowe poradnictwo zawodowe umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy;

c) nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy, poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach;

d) nabycie/aktualizacja praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy poprzez udział w stażach zawodowych.

Grupa docelowa (do kogo adresowany jest projekt):

Grupę docelową stanowi 50 osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, pozostających poza rynkiem pracy: 30 osób bezrobotnych oraz 20 osób biernych zawodowo.

Adresatami projektu będą osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • w wieku 50 lat i więcej;

 • długotrwale bezrobotne;

 • kobiety;

 • osoby z niepełnosprawnościami;

 • o niskich kwalifikacjach.

Grupę docelową projektu będą stanowić wyłącznie osoby, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria premiujące:

 • osoba powyżej 50 roku życia;

 • osoba długotrwale bezrobotna;

 • kobieta;

 • osoba z niepełnosprawnościami;

 • osoba o niskich kwalifikacjach;

 • dochód w rodzinie poniżej 600 zł netto (na 1 osobę);

 • status byłego uczestnika projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 2014-2020;

 • status bezrobotnego lub biernego zawodowo rodzica/opiekuna prawnego posiadającego co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia;

 • status rolnika lub członka jego rodziny podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa;

 • osoby zamieszkałe na obszarze miasta średniego – powyżej 20 tysięcy mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tysięcy mieszkańców, będące stolicami powiatów: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD);

 • Grupowe poradnictwo zawodowe;

 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, za które przysługuje stypendium szkoleniowe;

 • Płatne staże zawodowe umożliwiające zatrudnienie.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

Daniel: +48 531 716 006
prores@prores.org
biuro@prores.org
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram