Wyszukiwarka
Kursy ADR dofinansowane z Funduszu Europejskiego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
„SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR”
 
Nr RPPK.09.05.00-18-0009/16
 
Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2017 r. – 30.06.2018 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Podniesienie kwalifikacji 150 osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR, zakończonych egzaminem.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 031,25 zł
 
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 149 428,12 zł
 
 REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • Kurs podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, wraz z egzaminem (3 dni = 24h)
 • Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, wraz z egzaminem (2 dni = 16h)
 GRUPA DOCELOWA
Projekt jest skierowany do 150 osób dorosłych (3 kobiet i 147 mężczyzn) z obszaru woj. podkarpackiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach.
 
WARUNKI UDZIAŁU
Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 • osoba mająca w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończony 21 rok życia,
 • osoba z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • osoba posiadająca aktualne prawo jazdy kat. B, C lub C+E,
 • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz.1414),
 • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • osoba zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby:
 • powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, tj. na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011).
KOSZT UDZIAŁU W PROJEKCIE
Wkład własny: 55,00 PLN płatny indywidualnie po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, przed rozpoczęciem udziału.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
Zdobycie przez grupę docelową kwalifikacji z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, potwierdzonych powszechnie uznawanymi zaświadczeniami ADR.
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania z zakładki "Pliki do pobrania"
 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja uczestnictwa
Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:
 • w formie skanu na adres e-mail (z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów): prores@prores.org
 • pocztą na adres Biura Projektu: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów
 • osobiście do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (adres j.w.)
 • Telefon do biura projektowego: 533 673 509 - Joanna
 • Telefon prowadzącego zajęcia: 531 716 006 - Daniel
 
Przesłane dokumenty zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można również wypełnić
na miejscu w Biurze Projektu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, otrzymają umowy - warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie umowy oraz dostarczenie jej razem z załącznikami do Biura Projektu.

PLANOWANY HARMONOGRAM KURSÓW
I grupa: 4,5,6,12,13 sierpień 2017 - ZREALIZOWANO
II grupa: 18,19,20,26,27 sierpień 2017 - ZREALIZOWANO
III grupa: 8,9,10,16,17 wrzesień 2017 - ZREALIZOWANO
IV grupa: 22,23.24,30 wrzesień, 1 październik 2017 - ZREALIZOWANO
V grupa: 20,21,22,28,29 październik 2017 - ZREALIZOWANO
VI grupa: 17,18,19,25,26 listopad 2017
VII grupa: 1,2,3,9,10 grudzień 2017
VIII grupa: 5,6,7,13,14 styczeń 2018
IX grupa: 19,20,21,27,28 styczeń 2018
X grupa: 9,10,11,17,18 luty 2018
XI grupa: 2,3,4,10,11 marzec 2018
XII grupa: 23,24,25,31 marzec, 1 kwiecień 2018
XIII grupa: 13,14,15,21,22 kwiecień 2018
XIV grupa: 11,12,13,19,20 maj 2018
XV grupa: 8,9,10,16,17 czerwiec 2018

 
Lokalizacja szkoleń: ul. Jagiellońska 6, Rzeszów
Terminy zajęć:
piątki- godz. 14.00 - 20.50
weekendy - godz. 7.30 - 14.20

Egzaminy – w ostatnim dniu szkoleniowym


PROGRAM KURSÓW:
Kurs podstawowy z zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas:
 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej),
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
 • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • realizacja transportu kombinowanego,
 • odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna,
 • ochrona środowiska i kontroli przewozu odpadów.
Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach:
 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • różne systemy napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw i znaków dopuszczenia pojazdu ADR, oznak. tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.