Doradztwo ADR

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, art 15 - każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych zwanego doradcą DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor).

W związku z powyższym, za uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych uznaje się zarówno przewoźników jak i przedsiębiorców dokonujących nadania lub odbioru powyższych materiałów. 

Doradcą DGSA może być osoba posiadająca świadectwo doradcy wydane przez TDT po uprzednio zdanym egzaminie państwowym.

Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes oferuje profesjonalne doradztwo
z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, m.in.:

  1. klasyfikacjię materiałów niebezpiecznych,
  2. określenie warunków i sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,
  3. dobór opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,
  4. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych (w tym m.in. listy przewozowe ADR),
  5. opracowywanie dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  6. opracowanie dokumentacji wymaganej do przewozu odpadów niebezpiecznych,
  7. szkolenia wewnętrzne dla pracowników przedsiębiorstwa,
  8. obowiązkowe przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
  9. bieżące doradztwo ADR.

Z A P R A S Z A M Y   

Odpowiemy na każde zaproszenie do siedziby firmy aby omówić ewentualne szczegóły podjęcia współpracy.