WyszukiwarkaADR dofin. z UE

Projekt UE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
„SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
- II EDYCJA”

 
Nr RPPK.09.05.00-18-0029/17
 
Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2018 r. – 30.06.2019 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Podniesienie kwalifikacji 150 osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR, zakończonych egzaminem.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 031,25 zł
 
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 149 428,12 zł
 
 REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
 • Kurs podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, wraz z egzaminem (3 dni = 24h)
 • Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, wraz z egzaminem (2 dni = 16h)
 GRUPA DOCELOWA
Projekt jest skierowany do 150 osób dorosłych (3 kobiet i 147 mężczyzn) z obszaru woj. podkarpackiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach.
 
WARUNKI UDZIAŁU
Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 • osoba mająca w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończony 21 rok życia,
 • osoba z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • osoba posiadająca aktualne prawo jazdy kat. B, C lub C+E,
 • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz.1414),
 • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • osoba zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby:
 • powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, tj. na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011).
KOSZT UDZIAŁU W PROJEKCIE
Wkład własny: 55,00 PLN płatny indywidualnie po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, przed rozpoczęciem udziału.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
Zdobycie przez grupę docelową kwalifikacji z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, potwierdzonych powszechnie uznawanymi zaświadczeniami ADR.
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania z zakładki "Pliki do pobrania"
 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja uczestnictwa
Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:
 • w formie skanu na adres e-mail (z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów): biuro@prores.org
 • pocztą na adres Biura Projektu: ul. Przemysłowa 5 lok. 5, 35-105 Rzeszów
 • osobiście do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16:00 (adres j.w.)
 • Telefon: Daniel - 531 716 006, Agata - 663 565 386, Magda - 731 416 006
 
Przesłane dokumenty zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem spełnienia kryteriów udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można również wypełnić
na miejscu w Biurze Projektu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, otrzymają umowy - warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie umowy oraz dostarczenie jej razem z załącznikami do Biura Projektu.

Lokalizacja szkoleń: ul. Przemysłowa 5 lok. 7, Rzeszów
Terminy zajęć:
piątki- godz. 15.00 - 20.50
weekendy - godz. 08.00 - 15.00

Egzaminy – w ostatnim dniu szkoleniowym