WyszukiwarkaADR dofin. z UE

LOGOTYPY KOLOR RPO WĹš

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
„SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
- WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”

 
Nr RPSW.08.05.03-26-0005/19
 
Projekt jest realizowany w okresie do 31.08.2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Podniesienie kwalifikacji 100 osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym ADR, zakończonych egzaminem.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 141 429,37 zł
 
 REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
  • Kurs podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, wraz z egzaminem (3 dni = 24h)
  • Kurs specjalistyczny z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, wraz z egzaminem (2 dni = 16h)
 GRUPA DOCELOWA
Projekt jest skierowany do 100 osób dorosłych z obszaru woj. świętokrzyskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach.
 
WARUNKI UDZIAŁU
Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  • osoba mająca w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończony 21 rok życia,
  • osoba z obszaru woj. świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • osoba posiadająca aktualne prawo jazdy kat. B, C lub C+E,
  • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz.1414),
  • osoba wobec której nie stwierdzono przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • osoba zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

BIURO PROJEKTU ORAZ MIEJSCE SZKOLEŃ:
Ośrodek Szkolenia KARFAST
ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontakt: 531 716 006, 731 416 006

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
W celu udziału w rekrutacji powyższe dokuemnty należy dostarczyć w oryginale do biura projektowego lub w formie skanu na adres email: biuro@prores.org a następnie w oryginale w pierwszym dniu szkolenia

DOKUMENTY INFORMACYJNE
1. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego rodzaju wsparcia
2. Oświadczenie o przystąpieniu do projektu
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Umowa uczestnictwa w projekcie
Powyższe dokuemnty wypełniane są w pierwszym dniu szkolenia